Verwijzers- / Ketenonderzoek

Zorg en Welzijn

Samenwerking, zowel met verwijzers als met andere ketenpartners, is niet vanzelfsprekend. Dit vereist continue afstemming en het uitspreken van de wederzijdse verwachtingen. Er moeten afspraken worden gemaakt over operationele zaken, maar ook op strategisch vlak moet duidelijk zijn wat de verschillende partijen aan elkaar toevoegen.

Aan de hand van de resultaten van het onderzoek onder verwijzers of ketenpartners bent u in staat een verbeterplan op te stellen om zodoende deze samenwerking te optimaliseren. Het onderzoek wordt in samenwerking met u als opdrachtgever opgepakt en kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van verschillende methoden, waaronder schriftelijk onderzoek, interviews of dataverzameling via realtime devices.

Verwijzersonderzoek

Het verwijzersonderzoek van Triqs maakt niet alleen duidelijk wat uw imago en reputatie is, maar ook welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen. Met behulp van de uitkomsten van dit onderzoek bent u in staat als organisatie slagvaardiger te werk te gaan en wordt u uiteindelijk betekenisvoller voor de maatschappij.

Lees meer